Refugi de Malniu, 17539 Meranges, Girona

AVÍS LEGAL - PROTECCIÓ DE DADES

  

  • Català
  • Español
  • English

Avís Legal - Protecció de Dades

En compliment d'allò que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), l'informem de què les seves dades personals son tractades per Guies de Meranges SL com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de mantenir les relacions entre el Responsable i les persones interessades i/o contractants dels seus serveis. Tractament basat en relacions contractuals o pre-contractuals (article 6.1.b RGPD) i l'interès legítim del Responsable (article 6.1.f RGPD).  Les dades seran conservades fins a que prescriguin les possibles actuacions derivades de les esmentades relacions, no seran cedides a tercers excepte en els supostos previstos per la Llei i no seran objecte de transferències internacionals fora de la Unió Europea. Per a exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat cal dirigir-se per escrit al Responsable del Tractament, a l'adreça: C/ de la Solana 7, Bloc-A, 1-4 de La Molina (17537), adjuntant una fotocòpia del seu DNI.